අපි ගැන
     
 
  අපගේ දර්ශනය  
 
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය තුළින් ප්‍රජාව වෙත හොඳම රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු සපයන්නන් අතර ප්‍රමුඛයා වීම.
 
 
  අපගේ මෙහෙවර  
 
ශ්‍රම වෙළඳපොලට හා රටට අවශ්‍ය දැනුම හැකියාවන් සහ ආකල්ප වලින් යුත් මානව සමිපත තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය තුළින් මෙහෙයවිම.
 
 
  අපෙග් ක්‍රියාකාරකමි  
 
රැකියා විරහිත පුද්ගලයින් සඳහා ඔවුන්ගේ සුදුසුකමිවලට ගැලෙපන හොඳම රැකියා අවස්ථාවන් සොයාදිම.  
 
සේවායෝජකයින්ට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවාදායකයින් සොයාදිම.  
 
ශ්‍රම වෙළඳපොලට අවශ්‍ය වන පුහුණු අවශ්‍යතා සදහා මානව සමිපත මෙහයවිම.  
 
සේවානියුක්ත පිරිස් තම රැකියාවේ වඩාත් තෘප්තිමත් කරනු වස් ස්ථාන මාරැ අවස්ථා සොයා ගැනිමට උපකාර කිරිම .  
     
     
     
 

වර්ෂ 2005 දි ගරු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (වර්තමාන ගරු ජනාධිපති) සහ තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් ඊ - සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන ආරමිභ කරන ලදි. මෙම වැඩසටහන දියත් කරන ලද්දේ තොරතුරු තාක්ෂණය තුළින් ප්‍රජාව ජනිත කරනු ලබන ව්‍යාපෘතින් බලගැන්විම අරමුණු කරෙගන වේ.

ඒ තුළින් සමාජයේ සෑම කොටසක්ම තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ භූක්ති විදින්නන් බවටත් ඔවුන් තොරතුරැ තාක්ෂණය තුළින් බලගැන්වෙන බවටත් සහතික වේ.

“මෙම ප්‍රජා සහන ව්‍යාපෘති‍ය ශී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන ආයතනයේ ඊ - සමාජ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.

"ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුව" ඊ - සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් මෙහයවන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය සමිබන්ධෙයන් අප ආයතනය ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ආයතනය (සේවා ලාභියා) සමග ගිවිසුමකට එළඹෙන ලදි.