සේවායෝජකයින්ට
     
 
වෙබ් අඩවියක් තුළින් බදවා ගැනිමේ වාසි  
 
මෙම ක්‍රමය පිරිවැය ඵලදායි ප්‍රයෝගික ඉක්මන් හා කාර්යක්ෂම ක්‍රමයකි.  
 
රැකියා අපේක්ෂකයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා අයදුමි කළ හැකි අතර ඒ තුළින් ඔහු /ඇය කෙතරමි පරිගණක මුලික වුවෙක්ද යන්න දක්වයි ප්‍රචාරණ දැන්විමි සදහා යන වියදම අඩු වේ.  
 
ඔබගේ ප්‍රචාරණ දැන්විම ඔබට අවශ්‍ය වු වහාම දැකිය හැකිවන අතර කල් ඉකුත් විම වැළකේ.  
 
මෙම ව්‍යාපෘතිය ඊ-ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන මගින් මෙහෙයවන නිසා මෙම ව්‍යාපෘතිය සමග තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන 1000 ක් පමන ඇත. ඒමනිසා ඔබගේ පණිවුඩය ඒකම විට මෙම මධ්‍යස්ථාන හරහා රටේ සෑම කොටසකටම ලැබේ.  
 
ඒසේම සතිපතා ප්‍රසිද්ධ කරන ප්‍රචාරණ දැන්විමි සමිබන්ධ ප්‍රවෘත්ති ලිපියක් සියලුම නාගරික සභා නායකයින් වෙත යවනු ලැබේ. අවසාන වශෙයන් ඔබගේ ප්‍රචාරණ දැන්විම සදහා වන ප්‍රතිචාරය කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි වේ.
 
 
රැකියා අයදුමිකරැවන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරිමට හා ඒවා ඒකිනෙක ගැලපිම සදහා ඔබට ඔබගේම ආකෘතියකට අනුව අයදුමිපත ඉදිරිපත් කළ හැක.  
 
ඔබට අවශ්‍ය වු විට දත්ත භාවිතා කළ හැක.  
 
  ශ්‍රී ලංකා රැකියා බැංකුවේ ප්‍රචාරණය කරන්නේ කෙසේද?  
 

මෙම වෙබ් අඩවියට රැකියා සොයන්නන් (රැකියාවක් සොයා ගැනිමට) ශිෂ්‍යයින් (පුහුණු අවශ්‍යතා සොයා ගැනිමට ) රජෙය් සේවකයින් (ස්ථාන මාරු අවශ්‍යතා සදහා) පිවිසෙන හෙයින් අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා දැන්විමි පළ කිරිමෙන් ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් සැලෙස් .මෙහිදි ඔබට අවශ්‍ය කාලයක් දැන්විමි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. ඒසේම රැකියා සොයායන්නන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරිමට ඔබට සමිමත ජිව දත්ත පතිකාවක්ද ඉදිරිපත් කළ හැක.

ඒසේම ඔබගේ දැන්විම ඉතාම පහසුෙවන් ඊ-මේල් හරහා   info@srilankajobs.net ලිපිනයට ඒවිය හැක.

ඔබගේ දැන්විම වර්ඩි අාකෘතියක හෝ ඊමේල් ආකෘතිය හරහා ඒවිය හැක.

 
 
ඊ-මේල
: info@srilankajobs.net
දූරකථනය
: 047 7235101 / 047 7235102
ෆැක්ස්
: 047 7235103
 
 
ආයතනයේ නම*
:
ආයතනයේ ලිපිනය*
:
වි.තැපැල් ලිපිනය
:
දූරකථනය
:
රැකියාව*
:
රැකියාවේ ස්වාහාවය*
 
ආරම්භ දිනය*
 
අවසාන දිනය*
 
   
*අවශ්‍යයි