- ලියකියවිලි බැලීමට ඇක් රොබැටි රීඩර් මෘදූකාංගය අවශ්‍ය බැවින් එය ලබා ගන්න.
 
#
අනු අංකය. රැකියාව රැකියා විස්තරය අයදුම් පත්‍රය  
1.   1030 පරිගණක ක්‍රියාකරු තනතුර   2014,04.26 භාගත